top of page

ارجاع تصویربرداری پزشک 

سه راه برای ارسال ارجاعات

Imaging Referrals هم اکنون می تواند توسط پزشکان بارگیری و مستقیماً برای ما ایمیل شود - به سادگی فرم زیر را دانلود کنید، پر کنید و مستقیماً به ایمیلinfo@medscan.com.au ارجاع تکمیل شده به Medscan Merrylands تحویل داده می شود. تیم رزرو ما مستقیماً از طریق تلفن با بیمار تماس می گیرد تا وقت ملاقات را تعیین کند.


Medscan
فرم ارجاع

اسکن قلب
فرم ارجاع

ام آر آی
فرم ارجاع

دندانی
فرم ارجاع

1.فرم زیر را پرینت بگیرید، مشخصات بیمار را پر کنید و برای ما ایمیل کنید یا به بیمار خود بدهید 

2. فرم زیر را به صورت الکترونیکی پر کنید و به ما ایمیل بزنیدinfo@medscan.com.au
 

Medscan
فرم ارجاع

ام آر آی
فرم ارجاع

دندانی
فرم ارجاع

اسکن قلب
فرم ارجاع

3. ارجاع مستقیم الکترونیکی(آینده به زودی) 

bottom of page